Vervallen actorstatus

Automatisch vervallen na vier jaar

Indien een actorstatus niet tijdig wordt verlengd, vervalt deze actorstatus. De betreffende persoon mag dan niet meer de handelingen uitvoeren die bij die actorstatus behoren. Indien de persoon beschikt over een of meer andere actorstatussen die niet zijn vervallen, blijven die uiteraard geldig.

Omdat een actor zelf verantwoordelijk is voor het bijhouden en verlengen van de actorstatus, verloopt het vervallen van de actorstatus op automatische wijze. Noch een toetsende instelling noch het Actorregister kunnen hier verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Wel wordt bij wijze van service de actor door het Actorregister per mail geattendeerd op het naderende vervallen van een actorstatus. Dit kan overigens alleen als het correcte emailadres bij het Actorregister bekend is.

Opnieuw registreren

Indien een actorstatus is vervallen of vrijwillig is uitgeschreven, kan een persoon deze actorstatus opnieuw aanvragen. Voor deze zogenaamde herregistratie geldt de reguliere procedure waarbij (opnieuw) bewijsmiddelen m.b.t. kennis en ervaring getoetst moeten worden. De persoon is daarbij verplicht kenbaar te maken dat hij / zij eerder is toegelaten aan de hand van het registratiebewijs van de uitgeschreven actorstatus. Ook kan de toetsende instelling op eigen initiatief bij de Actorregistratie verifiëren of er een eerdere inschrijving bekend is.

 

Voor de herregistratie geldt een aantal aangepaste eisen, waaronder het niet opnieuw hoeven aantal tonen van kennis (dit was immers al bij de eerste registratie gebeurd) en ook is het aantal ervaringsuren verlaagd. Wel moeten die uren behaald zijn nadat de eerdere actorstatus is vervallen.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar BRL SIKB 4000, bijlage 4, paragraaf 1, inclusief het Wijzigingsblad van 14 december 2020.

Sluit menu