Welkom op de website van het
Actorregister Archeologie

Archeologie is de wetenschap waarin getracht wordt het verleden te reconstrueren en te duiden op basis van onderzoek aan overblijfselen van voorbije jaren. Vanuit de gedachte ‘wie zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst’ worden (archeologische) opgravingen uitgevoerd waarbij opgegraven vondsten in context van o.a. landschap gezet en wordt de kennis over het verleden aangevuld en verbreed of verdiept.

Voor een goede duiding van vondsten, fenomenen en context staat de kennis van mensen centraal. Daarom zijn er hoge kwaliteitseisen gesteld aan de personen die in de archeologie werkzaam zijn. Deze personen kunnen zich sinds 1 juli 2016 laten registreren als ‘KNA-actor’ in het Actorregister Archeologie. Voor bepaalde handelingen in het archeologisch onderzoek is deze registratie als KNA-actor verplicht binnen het publiek-private kwaliteitsstelsel van de archeologie. 

Om als actor in het register te komen moet je voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring. De registratie als KNA-actor vervalt automatisch na 4 jaar, tenzij je kan aantonen dat je aan de ervaringseisen en eisen voor bij- en nascholing hebt voldaan. Op dat moment kan je de registratie met opnieuw vier jaar verlengen.

Belanghebbenden kunnen vervolgens in het Actorregister Archeologie nagaan of een specifieke actor heeft voldaan aan de eisen aan kennis en ervaring. Dit kan alleen als het registratienummer van die specifieke actor bekend is. Op die manier is de kwaliteit van de mensen in de archeologie geborgd.

Sluit menu